Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze patří mezi nejstarší muzea v České republice (vznik v r. 1892). Je významným badatelským centrem s celostátním dosahem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského; věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů.

Historie

    PMJAK vzniklo jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. Návrh na založení muzea předložil na schůzi literárního a pedagogického odboru Ústředního spolku Jednot učitelských v Čechách 23.11.1889 pražský učitel Josef Klika. O vzniku muzea se pak usnesl 12. 4.1890 Komitét pro oslavu výročí J. A. Komenského v roce 1892. První předměty, které se staly základem sbírkového fondu muzea, byly vystaveny na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Do r. 1892 byla v rámci oslav 300. výročí narození J.A.Komenského uspořádána řada akcí; postupně se vytvářela expozice dokumentující život a dílo Komenského; sbírkové fondy vznikajícího muzea se dále rozšiřovaly. Od svého vzniku v r. 1892 muzeum existovalo v těsné spolupráci se Stálou výstavou školskou, v r. 1896 byly schváleny stanovy Společnosti českého muzea pedagogického. Jeho prvním starostou až do r. 1914 byl univerzitní profesor František Drtina. V r. 1912 došlo ke změně stanov a názvu muzea na Pedagogické muzeum Komenského v důsledku vstupu členů Jednoty Komenského do Společnosti českého muzea pedagogického.

    Po vzniku samostatného československého státu se rozšiřuje činnost muzea o výraznější publikační a osvětové aktivity, došlo i k jeho těsnější vazbě na odborná pracoviště v rezortu školství. Muzeum bylo rozděleno na šest odborných sekcí, rozvoj zaznamenala i akviziční politika archivních a knižních fondů. Na valné hromadě dne 25. 3. 1919 odstupuje dosavadní předseda František Bílý, který byl v čele od r. 1914 a nastupuje Jan Václav Novák. V nové spolkové radě se objevují jména jako Otakar Kádner a Josef Patočka.

    V r. 1919 bylo muzeum začleněno do nově zřízeného Pedagogického ústavu Komenského. Pedagogický ústav Komenského byl však v r. 1925 zrušen, čímž byla vážně ohrožena i existence muzea, které ztratilo svoji přirozenou institucionální základnu. Zásluhou řady osobností a organizací však nedošlo k úplnému zrušení a likvidaci muzejních sbírek, i když veškerá činnost již uznávané muzejní instituce byla nyní redukována především do dílčích aktivit v rámci ediční, knihovnické a přednáškové činnosti. Aktivní sbírková činnost byla omezena na nejnutnější míru a sbírky byly soustředěny v jiných, právně existujících organizacích.

    Bezprostředně po 2. světové válce se přikročilo k záchraně roztroušených muzejních sbírek a k jejich soustředění do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, jehož součástí se muzeum stalo. V r. 1956 rozhodla vláda o institucionálním obnovení muzea usnesením vlády z 30. 5. 1956. Muzeum dostalo nový název Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, od r. 1956 bylo umístěno v prostorách Valdštejnského paláce na Malé Straně. Svoji činnost zahájilo v r. 1957 spolupořadatelstvím velké celostátní výstavy J. A. Komenský-život, dílo a doba, která se konala k 300. výročí vydání Opera didactica omnia. Ve Valdštejnském paláci mělo k dispozici reprezentativní výstavní prostory umožňující významný rozvoj výstavních a dalších činností. Až do r. 1981 bylo muzeu organizačně začleněno do Výzkumného ústavu pedagogického, v letech 1981-1991 bylo součástí Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. V r. 1982 se stalo součástí sbírek Archiv dějin učitelstva, který byl do té doby při ÚVOS pracovníků školství a vědy.

   

Současnost

    Od r.1991 je PMJAK přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V r. 1996 muselo opustit své sídlo v prostorách Valdštejnského paláce a přesídlilo do historického domu U zlatého slunce (Praha 1, Valdštejnská 20). Spravuje na 150 000 muzejních předmětů s rozsáhlou sbírkou trojrozměrných exponátů. Součástí muzejního sbírkového fondu je odborná knihovna (cca 30 000 svazků), která je specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu. Zvlášť je vyčleněn fond komenián, obdobně jako i fond starých tisků. Rozsáhlá je sbírka pedagogických periodik, které jsou uchovávány v dlouhodobých historických řadách. Badatelům je přístupný rovněž archiv písemností (cca 70 000 signatur), členěný do několika specializovaných oddílů. Nejvýznamnější částí je tzv. Slavín učitelský. Fotografické, tiskové a obrazové materiály jsou soustředěny v bohatém sbírkovém fondu fotoarchivu.

    PMJAK zabezpečuje přednášky z dějin školství, učitelstva a vzdělanosti, poskytuje a koordinuje metodickou a odbornou pomoc a konzultace školám, bibliograficko-informační a knihovnické výpůjční služby. Významná je spolupráce s řadou zahraničních společností (Německou komeniologickou společností v Berlíně, Japonskou komeniologickou společností, Komenského společností v Jižní Koreji, Komenského institutem v Montrealu aj.) a s institucemi obdobného charakteru, zejména v oblasti výstavní a výzkumné (zejména s Muzeem Komenského v Naardenu -Stichting Comenius Museum, Naarden a Slovinski šolski muzej, Lublaň). V rámci celosvětového projektu UNESCO „Paměť světa“ zpřístupnilo díla J.A. Komenského Orbis sensualium pictus a Janua linguarum reserata v digitalizované podobě. Zabezpečuje tematicky zaměřenou odbornou publikační, ediční, kulturně-osvětovou a propagační činnost. V PMJAK je umístěn i Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, který spravuje Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové; byl zřízen v r. 1991 PMJAK a švýcarským Spolkem MILIDU. Cílem tohoto fondu je pečovat o odkaz osobnosti P. Pittra a jeho spolupracovníků různými formami (konference, přednášky, semináře, vydávání ediční řady, odborná pomoc badatelům atd.). Rozsáhlý archiv P. Pittra a O. Fierzové včetně knihovny spravuje v rámci svých úkolů PMJAK. Počátkem r. 2006 byla vyhlášena Cena P. Pittra pro studenty a mladé badatele. PMJAK spolupracuje na celostátní soutěži Komenský a my s Unii Comenius, jedinou nevládní organizací v ČR zabývající se odkazem J. A. Komenského. Vydává příležitostné publikace k dějinám školství a sborníky z konferencí a seminářů. Od r. 1992 za podporu šíření odkazu Komenského uděluje pravidelně medaili J. A. Komenského odborníkům z ČR i zahraničí, podává návrhy na vydávání českých poštovních známek s pedagogickou, historickou a komeniologickou tematikou.

    PMJAK je členem Asociace muzeí a galerií ČR; Svazu knihovníků a informačních pracovníků; členem Evropského muzejního fóra (EMF) se sídlem v Bristolu. Významně se podílelo na realizaci mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání na počest 350. výročí prvního vydání veškerých spisů pedagogických (ODO), Praha, 15.-17. 11. 2007, konané pod záštitou Rady Evropy a UNESCO.

    Do 30. 6. 2008 byla v sídle muzea zpřístupněna stálá expozice Česká škola a J. A. Komenský (včetně straré školy), která byla průběžně doplňována krátkodobými výstavami s příbuznou tematikou jako např. Škola v proměnách času k 230. výročí vydání Všeobecného školního řádu (2004); Vzdělávání dívek v Čechách (2006), Židovské školství (2006), Labyrint světa Komenského očima italských současných umělců a studentů (2007) apod. V současné době se PMJAK transformuje do podoby otevřené moderní instituce; dne 12. února 2009 otevřelo novou stálou interaktivní expozici Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě u příležitosti předsednictví ČR v EU.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.